A Child without education, is like a bird without wings

Saturday, 18 February 2017

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૭ નારોજ પ્રિલિમીનરી પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ તેની સુચના નંબરઃ ૪ માં જણાવેલ હતુ કે “શારીરિક કસોટીમાં ઉતીર્ણ થનાર ઉમેદવારોની મુખ્યા લેખિત પરીક્ષા માર્ચ-૨૦૧૭ના પહેલા અથવા બીજા અઠવાડીયામાં લેવામાં આવશે જેની તમામે નોંધ લેવી“ આ સુચનાને આધિન હવે પો.સ.ઇ. કેડરની શારીરિક કસોટીમાં પાસ (કવોલીફાઇડ) થયેલ ઉમેદવારોની મુખ્ય૦ લેખિત પરીક્ષા તા.૦૪/૦૩/૨૦૧૭ અને તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૭ નારોજ યોજાનાર છે જેની સર્વેએ નોંધ લેવી.

Click here

0 comments:

Post a Comment